NAJDETE NÁS NA FACEBOOKU:  Sdílet

Zaregistrovat do Novinek e-mailem

 

 

dětský a školní nábytek

...

Seznam obchodů

...

 ...

www.cukrovi.kvalitne.cz ...

OBCHODNÍ PODMÍNKY
 

Provozovatel obchodu:
 

Jana Javůrková
 

se sídlem Mrákotín 278, Mrákotín 58854
 

identifikační číslo: 75455285
 

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským úřadem v Telči (Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Městský úřad Telč), zapsaná 10.05.2010
 

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.eskymacek.cz
 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
 

1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) Jana Javůrková se sídlem Mrákotín 278, 58854 Mrákotín identifikační číslo: 75455285, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským úřadem v Telči (Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Městský úřad Telč), zapsaná 10.05.2010 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.eskymacek.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
 

2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
 

3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 

4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém a slovenském jazyce.
 

5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 

 

2. uživatelský účet
 

1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
 

2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 

3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
 

4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 

5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
 

6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 

 

3. uzavření kupní smlouvy
 

1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 

2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny jako koncové. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území Českérepubliky.
 

4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
 

5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku/rezervaci“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
 

6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 

7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
 

8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 

 

4. cena zboží a Platební podmínky


1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
- v hotovosti nebo bezhotovostně platební kartou v provozovně prodávajícího na adrese JanaJavůrková, 58854 Mrákotín
- v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
- bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2771943073/0800, vedený u společnosti Česká spořitelna (dále jen „účet prodávajícího“);
 

1. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 

2. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
 

3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů dnů od uzavření kupní smlouvy.
 

4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 

5. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
 

6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
 

7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v tištěné formě se zbožím. Pokud je zboží zasílané na dobírku zašle jej v tištěné formě se zbožím.
 

 

 

1. odstoupení od kupní smlouvy
 

1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
 

2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit viz. vzorový formulář, poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího Jana Javůrková, Mrákotín 278, 58854, Mrákotín či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@eskymacek.cz jana.javurkova@centrum.cz
 

3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 

4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do sedmi (7) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 

5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 

6. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
 

7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
 

 

2. přeprava a dodání zboží
 

1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 

2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
 

3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 

4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
 

5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.
 

 

3. Práva z Vadného plnění
 

1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 

3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 

4. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
 

5. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.
 

4. další práva a povinnosti smluvních stran

1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@eskymacek.cz ,jana.javurkova@centrum.cz . Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 

 

5. PODMÍNKY PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.SPRÁVCEM OSOBNÍCH UDAJŮ PODLE ČLÁNKU 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti ze zpracováním osobních údajů (dále jen GDPR je Jana Javůrková IČ: 75455285, se sídlem Mrákotín 278, 58854 Mrákotín, www.eskymacek.cz , dále jen správce.
Kontaktní údaje správce jsou totožné se sídlem uvedené výše

Jana Javůrková provozuje e- shop přístupný na www.eskymacek.cz , jehož prostřednictvím dochází k prodeji zboží. Při činnostech spojených s prodejem zboží prostřednictvím e-shopu dochází ke zpracování osobních údajů.


1. osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné osobě, identifikovatelnou osobou se rozumí fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat např. jménem, adresou nebo jiným lokačním údajem atd.

2. správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních udaju a tím je Jana Javůrková


ZDROJE A KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH UDAJŮ
1. správce získává osobní údaje, které jste mu poskytl, nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky, ty dále zpracovává jako nezbytné údaje pro plnění Vaší smlouvy

 

ZÁKONNÝ DŮVOD A ÚČEL ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH UDAJŮ

ZÁKONNÝM důvodem zpracování osobních údajů je zejména plnění smlouvy respektive objednávky mezi Vámi a správcem podle čl.6 odstavec 1 písm. b GDPR

1.ÚČELEM ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ JE
vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností, které přináší smluvní vztah tedy objednávka mezi Vámi a správcem, při objednávce potřebujeme Vaše osobní údaje jako je jméno a příjmení, adresa popřípadě kontaktní telefon.
Bez poskytnutí osobních údajů nelze smluvní vztah, tedy objednávku plnit.
Ze strany správce nedochází k automatickému rozhodování ve smyslu čl.22 GDPR
S TAKOVÝMTO zpracováním jste poskytl svůj výslovný souhlas

 

DOBA UCHOVÁVÁNÍ UDAJŮ
1.správce uchovává osobní údaje
po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem

 

PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ
1. příjemci osobních údajů jsou osoby podílející se na dodání zboží: učetní, přepravci
2. správce nikdy nepředá a nemá v úmyslu informace předat do zemí mimo EU nebo mezinárodní organizaci

 

VAŠE PRÁVA
máte právo na přístup ke svým osobním údajům
máte právo na jejich opravu
právo na výmaz osobních údajů
právo na stížnost se zpracováním osobních údajů


PODMÍNKY ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
1.správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná opatření k ochraně vašich osobních dat a přístup má k nim jen on sám a jím pověřené osoby např. účetní atd.

ZÁVEŘEČNÁ USTANOVENÍ
odesláním objednávky formou zprávy u www.eskymacek.cz obchodu dáváte souhlas se zpracováním vašich osobních dat, která jsou nutná pro odeslání zboží, tedy jméno, příjmení a adresu kam chcete zboží poslat.
S těmito podmínkami souhlasíte, jakmile odešlete objednávku a data poskytnete, tím se zpracováním souhlasíte a toto přijímáte v celém rozsahu.
Správce je oprávněn tyto podmínky změnit, v případě, že by k tomu došlo, změny zveřejní na své prodejní stránce www.eskymacek.cz

SPRÁVCE TÍMTO PROHLAŠUJE, ŽE VÁMI POSKYTNUTÁ DATA JSOU POUŽITA VŽDY POUZE PRO VYHOTOVENÍ OBJEDNÁVKY A ODESLÁNÍ ZBOŽÍ A NIJAK JINAK NEJSOU VYUŽÍVÁNA A ZNEUŽÍVÁNA, DATA NEPOSÍLÁME EMAILEM.
Bez souhlasu tato stránka nezveřejňuje cizí fotky.


TYTO PODMÍNKY NABÝVAJÍ UČINNOSTI DNEM 25.5.2018
 

 

6. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies
 

1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
 

 

7. Doručování
 

1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.


 

8. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

1. Kupující bere na vědomí, že má možnost mimosoudního řešení spotřebitelského sporu (reklamace) z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, prostřednictvím věcné příslušného subjektu - České obchodní inspekce.

 

Kontaktní údaje:

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát - oddělení ADR

Štěpánská 15

120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz

Web: https://adr.coi.cz/cs

 

Pravidla pro mimosoudní vyrovnání: http://www.coi.cz/userdata/files/dokumenty-ke-stazeni/pravidla-pro-postup-adr.pdf

 

  

 

2. V případě sporu mezi kupujícím (spotřebitelem) a prodávajícím, který se nepodařilo urovnat přímo, poskytne prodávající kupujícímu informace o možnosti řešit spotřebitelský spor mimosoudně, včetně informace o věcně příslušném subjektu. Tyto informace poskytne v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat.

 

9. Další práva a povinnosti smluvních stran

1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

 

2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

 

3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@eskymacek.cz  ,  jana.javurkova@centrum.cz  .  Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávajícímu na elektronickou adresu kupujícího.

 

4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

10. Závěrečná ustanovení
 

1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 

2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
 

3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 

4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
 

5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Jana Javůrková, Mrákotín 278, 58854 Mrákotín , adresa elektronické pošty info@eskymacek.cz  , jana.javurkova@centrum.cz  , telefon +420605562119

 

 

V Mrákotíně dne 20.05.2018
 


 

 

Nakupujte u nás!
Nové zboží 100% originální 
 

 


Velikosti u většiny nového zboží jsou uvedeny v číslování UK, porovnání s číslováním Euro a UK naleznete v tabulkách velikostí. Tabulka velikostí